January 1, 2020

2020 goals

  • No Blame
  • No Personal
  • No Arrogance

© KeisukeYamashita 2023